Learning camp (59 รูปภาพ)
โครงการ : บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Learning camp)ปีการศึกษา 2556 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ.ชุมชนวัดคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่