บ้านหนองตะไก้ (36 รูปภาพ)
โครงการรายวิชาการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2556 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปี่ที่ 4 ระหว่่างวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2556 - วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ. ชุมชนบ้านหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่