นครราชสีมา (19 รูปภาพ)
โครงการเตรียมประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข :กิจรรมการศึกษาดูงานรายวิชา การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม Holistic Health Care ปีการศึกษา 2556 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ. กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่